PAYLAŞ

Muhterem vatandaşlarıma !
Mebusan Meclisinin dağıtılmış olması dolayısıyle, otuz seneden beri memlektte hüküm sürerek, birçok namuslu vatan evladının mahvına ve birçok aile yuvalarının sönmesine sebep olan istibdat idaresi, son zamanda gene şiddetini göstermeye başladı . zaten keyfi bir idare neticesi, birçok ihtilaler Içinde kana boyanan vatan ve milletimizi büsbütün zayıflatarak yakında mahvedecek olan bu istibdata nihayet vermek lazımdır. Ben, işte bu istibdata karşı milletimin haklarını muhafaza Için her şeyimi feda ettim. İcabederse bu uğurda hayatımı da esirgemeyeceğim .

Siz , ey vatanın namuslu ve fakat her şeyden habersiz olan evladı Sizin de benimle bu yolda yürümenizi veya bu işte tarafsız kalmanızı dilerim
Aleyhime hareket edecek olanların göreceklerı zararların maddi ve manevi mesullyet kendilerine aittir Yaşasın Vatan , Yaşasın millet!

Osmanlı Terakkiyi ittihat Cemiyelinin
Rumeli Teşkilatı Dahiliye ve
Kuvve-i lcrailiye müfettişi
Umumlsl ve Osmanlı Erkan ı harbiye Blnbaşısı
Enver bin Ahmet

 

Loading...

PAYLAŞ