PAYLAŞ

Şeytan küfrünü açıkça ilan ettiği için kâfirdir
Cenab-ı Hak bazı ayet-i kerimelerde şeytanın kâfir olduğunu bildirir:
“Çünki saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridirler. Şeytan ise, Rabbine karşı çok kâfirdir/nankördür.” (İsra, 27)
“… şeytanlar insanlara sihri (ta‘lîm ederek) ve Bâbil’deki iki meleğe, (yani) Hârût ve Mârût’a indirilen şeyleri öğreterek kâfir oldular.” (Bakara,102)
Şeytanın, Rabbine karşı “kefûr” olması demek, onun, bedenini, Allah’a isyan etme, yeryüzünde fesat çıkartma ve insanları saptırma hususunda kullanıp yıpratması demektir. (Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb)
Şeytan, Cenabı Hakk’ın kendisine verdiği kuvvetleri, kudretleri yaratılış gayesinin dışında sarfetmiştir. Yüce Yaratıcının emrine muhalefet ederek Hazreti Adem’e karşı secdeden kaçınmıştır. Gücü yetse bütün insanlığı saptırmak için bütün açık olan delilleri, görünen nimetleri gizlemek ister durur. (Ömer Nasuhi Bilmen)
Şeytan, O’nun (cc) nimetlerini çok ileri derecede inkâr edicidir. (Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir)
Şeytan insanları aldatmaya çalışırken ikiyüzlülük yapması sebebiyle münafıktır
 “(Şeytan) onlara (uzun ömür, ardı arkası kesilmez dünyalık emeller) va‘d eder ve kendilerini boş temennîlere sevk eder. Hâlbuki şeytan, onlara aldatmadan başka bir şey va‘d etmez.” (Nisa, 120)
Anlaşılacağı üzere şeytan hem kâfir, hem de münafıktır.

   

PAYLAŞ