Yediyüz sene kadar önce bir adam, yeryüzünün büyük bir bölümünü zapt etti. Dünyanın yarısına hakim oldu ve insaniyete, kendisinden sonra birçok nesiller boyunca devam eden bir korku saldı. Hayatı esnasında birçok lakap aldı, - Dtarihi
Moğol tarihiYediyüz sene kadar önce bir adam, yeryüzünün büyük bir...

Yediyüz sene kadar önce bir adam, yeryüzünün büyük bir bölümünü zapt etti. Dünyanın yarısına hakim oldu ve insaniyete, kendisinden sonra birçok nesiller boyunca devam eden bir korku saldı. Hayatı esnasında birçok lakap aldı,

-

Yediyüz sene kadar önce bir adam, yeryüzünün büyük bir bölümünü zapt etti. Dünyanın yarısına hakim oldu ve insaniyete, kendisinden sonra birçok nesiller boyunca devam eden bir korku saldı.

Hayatı esnasında birçok lakap aldı, ”Büyük insan katili” dediler, ”Allah’ın belası” dediler, ”Mükemmel savaşçı” dediler, ”Taçlar ve tahtlar hakimi” dediler.

Fakat biz onu ”Cengiz Han” diye daha iyi tanırız.

İnsanlara hükümran olmuş birçoklarının aksine bu adam, bütün lakaplarına layık olduğunu gösterdi.

Biz aydınlara, büyük adamlar listesini, Makedonyalı İskender’den başlar, Sezardan geçer ve Napolyon’da biter, diye öğrettiler. Cengiz Han, Avrupa sahnesinin tanınmış aktörlerinden daha büyük bir fatihti.

Hakikaten bu adam hakkında, alalede kıstasları kullanmak oldukça güçtür. Ordusu ile yürüdüğü zaman, kilometreler yerine, enlem ve boylam dereceleriyle ölçülen bölgeleri istila ederdi.

Yolunun üzerindeki şehirler ekseriya bir olur ve nehirler, yataklarından çekilirdi. Çöller, kaçanlar ve ölenlerle dolar; o geçtikten sonra, vaktiyle çok kalabalık olan yerlerde genellikle kurtlar ve kargalar yegane canlı mahluk olarak kalırlardı.

İnsan hayatının bu imhası asrın muhayyilesini hayrete düşürmekten geri kalmaz. Gobi Çölü’nden çıkan göçebe reis Cengiz Han, yeryüzünün medeni milletlerine ilan-ı harp etti ve galip geldi.

Meydana gelen tesiri anlamak için 13. yüzyıla geri dönmemiz lazım gelir. Müslümanlar, bu dünya işlerinin, doğaüstü bir müdahale olmadan, böyle bir hercümerce uğramayacağına kanidirler.

”Onlar için dünyanın sonunun yaklaştığı apaşikardı. Bir taraftan Hristiyanların, bir taraftan Moğolların istilaları arasında bölünmüş olan Müslümanlar, hiçbir zaman böyle bir vaziyette kalmamışlardı.” Vakanüvis böyle kaydetmektedir.

Ve Cengiz Han’ın ölümünden birkaç sene sonra, korku ve dehşet bu defa da bütün Hristiyan alemini kapladı.

Korkunç Moğol süvarileri, Doğu Avrupa içinde at koşturmaya başladılar. Polonyalı Boleslas ile Macar Bela, harp meydanlarından kaçıyorlardı. Silezya Dükü Henr, Rusyalı Grandük George’nin akibetine uğrayarak Moğol okları altında öldü ve iyi kalpli Kastilya (Tunus) Kraliçesi Blanche, Saint Louis’i ”Oğlum, neredesin?” diye yardıma çağırdı.

Cengizhan

İslam tarihi

Rivayet edildiğine göre İblis, İmam Şafii’ye gelerek: ”Beni istediği gibi yaratıp da istediği gibi kullanan sonra da dilerse cennete dilerse cehenneme sokacak olan hakkında ne dersin, bu yaptığında adil midir, yoksa zalim midir?” diye sorar. İmam Şafii ne söyleyeceğini bir düşünür ve şöyle cevap verir:

Rivayet edildiğine göre Şeytan, İmam Şafii'ye gelerek: ''Beni istediği gibi yaratıp da istediği gibi kullanan sonra da dilerse cennete dilerse...
İslam tarihi

Hz Hızır’ın öldürdüğü çocuk ve Kehf Suresi’ndeki ”iki denizin birleştiği yer” (mecmaal-bahreyn) ifadesinde kasdedilen nedir?

Özellikle tasavvuf çevrelerinde irşad ve ilm-i ledün için önemli bir dayanaktır. Allah Hızır'a Musa'nın bilmediği bir özel bilgi ilm-i ledün...
Moğol tarihi

Stalin 30.000 Moğol’u neden idam etti?

Cengiz Han'ın, yüzyıllardır sadık lamalar (Tibetlilerin ve Moğolların Buda rahiplerine verdiği ad) tarafından korunan ve yüceltilen ruhu, 1937 yılında Orta...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim ”Hakimü’l-Haremeyni’ş-Şerifeyn” ünvanını neden kabul etmedi?

Düşünün Yavuz o gün ordularıyla bugünkü Türkiye'mizin Kilis  sınırında Til-Habeş bölgesinde Mercidabık Savaşi'nı kazanmış ve koca Memlük Devleti'ni yenmiş. Muzaffer...
İslam tarihi

Hz İsa’ya dediler ki: -Sen ölüyü diriltirsin. Lakin senin dirilttiğin ölüler yenice ölmüş olan taze kimselerdir. Bunun başka bir sebebi olabilir. Sen davanda gerçek isen ta eskiden ölmüş olanlardan birini dirilt. Hz İsa:

Hz İsa'ya dediler ki: -Sen ölüyü diriltirsin. Lakin senin dirilttiğin ölüler yenice ölmüş olan taze kimselerdir. Bunun başka bir sebebi...
İslam tarihi

Cahiliye dönemi meşhur şairi İmru’l-Kays Kabe’ye asılan yedi meşhur şiirden birinin sahibidir. Onun şiiri, Kabe’ye asılan diğer şiirlerden daha şöhretli ve övgüye daha layıktır. Şiirin ilk mısrası şöyledir:

Hucr el-Kindi'nin oğludur. Kabe'ye asılan yedi meşhur şiirden birinin sahibidir. Onun şiiri, Kabe'ye asılan diğer şiirlerden daha şöhretli ve övgüye...
İslam tarihi

Kıyamet günü insanlar Hz Adem, Hz Nuh, Hz İbrahim, Hz Musa, Hz İsa’ya şefaat için gidecekler. Bu büyük peygamberler onları neden geri çevirecek? Ebu Hureyre (ra)’dan: ”Peygamber (sav) ile birlikte bir davetteydik. Yemekte pek hoşlandığı kızartılmış bir koyun budu vardı. Ondan bir kez ısırdı ve şöyle buyurdu:

Ebu Hureyre (ra)'dan: ''Peygamber (sav) ile birlikte bir davetteydik. Yemekte pek hoşlandığı kızartılmış bir koyun budu vardı. Ondan bir kez...
Dünya tarihi

Ayasofya’da da bulunan Kutsal Figür Swastika, Hitler’in Gamalı Haçına nasıl dönüştü?

Swastika, aslında insanlık tarihinin en eski kutsal figürlerinden biri. Amerika Kıtası'nda bile görülmesine rağmen genelde Hint Avrupa kültürüyle bağdaştırılmıştır. Swastika...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim gösterişten hoşlanmaz, devlet malını israf etmezdi. Babasından devraldığı tatminkar hazineyi ağzına kadar doldurdu. Hazinenin kapısını mühürledikten sonra, şöyle vasiyet etti:

Yavuz Sultan Selim gösterişten hoşlanmaz, devlet malını israf etmezdi. Babasından devraldığı tatminkar hazineyi ağzına kadar doldurdu. Hazinenin kapısını mühürledikten sonra,...
Osmanlı tarihi

1.Mustafa akli melekelerini yitirmiş miydi?

15. Osmanlı  padişahı ve 94.İslam Halifesi 1. Mustafa'nın ilk saltanatı 96 gün, ikinci saltanatı ise 1yıl 3 ay 22 gün...
Osmanlı tarihi

Osman Gazi 1326’da öldüğünde 68 yaşındaydı. Bu sırada Bursa kuşatması devam ediyordu. Orhan Gazi babasının ağırlaştığını öğrenince; Turgutalp, Saltukalp, kendi imamı Yahşi Fakih ve Çandarlı Halil ile birlikte babasının başucuna gitmiştir. Osman Gazi oğluna:

Osman Gazi 1326'da öldüğünde 68 yaşındaydı. Bu sırada Bursa kuşatması devam ediyordu. Orhan Gazi babasının ağırlaştığını öğrenince; Turgutalp, Saltukalp, kendi...
Osmanlı tarihi

Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında, Sultan Selim Han’ın türbesinde vazife yapan bir türbedar çok fakir idi. Sultan Selim Han’ın büyük bir evliya olduğunu öğrenmişti. Fakat yıllardır bu türbede vazife yaptığı halde, hiçbir kerametini görmemişti. Bir gün kabre karşı durup, Selim Han’a hitaben; ”Evliyadan olduğunu duydum. Yıllarca…

Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında, Sultan Selim Han'ın türbesinde vazife yapan bir türbedar çok fakir idi. Sultan Selim Han'ın büyük...
Osmanlı tarihi

İleride Avrupalı kralların üzengi öpmek için sıraya geçecekleri büyük bir devlet adamı olan Kanuni’nin doğum haberi Yavuz Sultan Selim’e ulaştırıldığında, huşu içinde Kur’an okumakta olan baba Yavuz’un…

İleride Avrupalı kralların üzengi öpmek için sıraya geçecekleri büyük bir devlet adamı olan Kanuni'nin doğum haberi Yavuz Sultan Selim'e ulaştırıldığında,...
İslam tarihi

Hz Bilal-i Habeşi bir gün bir yerde o cılız bedenine bir yığın sopa ve kırbaç yedi. Dayaktan her yanı kan revan içinde kaldı. Öyleyken

Hz Bilal-i Habeşi bir gün bir yerde o cılız bedenine bir yığın sopa ve kırbaç yedi. Dayaktan her yanı kan...
İslam tarihi

İmam Gazali – Sabrın faydası dört şeyde toplanır:

Sabrın faydası dört şeyde toplanır: 1-Allah'a itaatle sabr-u sebat etmek 2-Günah işlememekte sabretmek, dayanmak 3-Dünyanın lüzumsuz zevk-u sefasından çekinmede sabırlı...
Timur tarihi

Timur nasıl öldü? Timur’un ölmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir:

Timur, prens ve Emirler meclisini huzurunda toplayarak onlara: ''Çin'den başka her ülkeyi fethettik'' dedi. ''Bir çok savaşta bana arkadaşlık ettiniz;...
Osmanlı tarihi

Sarı Saltuk Hazretleri’nin kabrindeki sır ve cenazesi için neden 7 tabut hazırlandı? Oğullarına şunu vasiyet eder: Vefat edince yedi ayrı tabut hazırlayacaklardır. Bunun birinde

Yahya Kemal'in ''Maverada Söyleniş'' adlı şiiri şu mısralarla başlar: Geldikti bir zaman Sarı Saltık'la Asya'dan Bir bir Diyar-ı Rum'a dağıldık...
Türk tarihi

Türklerin ilk atası kimdir?

Türklerin atasının Hz Nuh’un oğlu Yafes ya da Yefes olduğu söylenir. Gerçek midir bu görüş?   Bu Bahis Oğuz Destanı’nda...
Dini Hikayeler

Bayezid Bestami Hazretleri bir evin yanından geçerken, yukardan aşağıya başına bir leğen kül döküldü. Kendisi üstelik

Bayezid Bestami Hazretleri bir evin yanından geçerken, yukardan aşağıya başına bir leğen kül döküldü. Kendisi üstelik hamamdan yeni çıkmıştı. Sıcak...
Osmanlı tarihi

Bağdat’ı kuşatan Veziriazam Hafız Ahmed Paşa manzum (şiir) halde yardım talebini padişah 4. Murad’a şu şekilde bildirdi:

Bağdat'ı kuşatan Veziriazam Hafız Ahmed Paşa manzum (şiir) halde yardım talebini padişaha şu şekilde bildirdi: Aldı etrafı düşman imdada asker...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x