Azgın kafir Kudar bin Salif, Hz Salih'in devesini nasıl öldürdü? Artık deveyi gözetlemeye başladılar. Deve, su içmekten geri dönünce pusuya yatmış olan Masra, arkadaşlarını teşvik etmek için deveye bir ok attı. Bu sırada - Dtarihi
İslam tarihiAzgın kafir Kudar bin Salif, Hz Salih'in devesini nasıl...

Azgın kafir Kudar bin Salif, Hz Salih’in devesini nasıl öldürdü? Artık deveyi gözetlemeye başladılar. Deve, su içmekten geri dönünce pusuya yatmış olan Masra, arkadaşlarını teşvik etmek için deveye bir ok attı. Bu sırada

-

İşte bu sebeple Hz Salih, onlara şöyle dedi:

”Ey kavmim! İşte size bir mucize olarak Allah’ın dişi devesi! Onu serbest bırakın, Allah’ın otlaklarında otlasın. Ona kötü  bir maksatla dokunmayın, sonra sizi azap yakalar!” (Hud 64)

Hz Salih, bu deveyi, büyüklük ve yücelik bakımından ”Allah’ın evi”, ”Allah’ın kulu” gibi Yüce Allah’a nispet etti.

Anlaşmaya varıldı. Buna göre bu deve, Semud halkının arasında dolaşacak, topraklardan istediği yerde otlayacak, gün aşırı suyun başına gelip içecekti. Sırası geldiğinde kuyu başına gelip suyunu içecekti. Onlar da su içerlerken, ertesi gün de kendilerine lazım olacak suyu önceden tedarik ediyorlar, ayrıca kendilerine yetecek kadar o devenin sütünü de içiyorlardı. Bu sebeple Hz Salih, onlara şöyle dedi:

”Salih dedi: ‘İşte dişi bir deve! Su içme hakkı (bir gün) onun, belli bir günün su içme hakkı da sizin!” (Şuara 155)

İşte bu sebeple de Yüce Allah şöyle buyurdu:

”Biz onlara, kendilerini sınamak için dişi deveyi göndereceğiz. Onun için sen onları gözet  ve sabırlı ol! Onlara suyun, aralarında paylaştırılacağını haber ver. Her biri, kendi içme sırasında gelip suyunu alsın!” (Kamer 27-28)

Bu durum uzun müddet devam edince, Semud halkının bilginleri bir araya geldiler; belasından kurtulup  rahatlarını bulsunlar ve bol suya sadece kendileri sahip olsunlar diye deveyi kesmeyi kararlaştırdılar. Şeytan da yapacakları bu işi kendilerine hoş gösterdi.Yüce Allah bununla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

”Derken dişi deveyi boğazladılar ve Rablerinin buyruğundan dışarı çıktılar. ‘Ey Salih, dediler. Eğer sen gerçekten peygamberlerden isen, tehdit ettiğin azabı bize getir,bakalım!” (Araf 77)

Deveyi öldürme işini onlardan üstlenenlerin lideri Kudar bin Salif bin Cenda idi. Bu kişi, sarışın ve mavi gözlüydü. Veled-i zina olup Salif’in yatağında doğduğu söylenir.O, Siyban adında bir adamın oğludur. Kudar’ın deveyi öldürmesi, onların hepsinin görüş birliğiyle olmuştu. Dolayısıyla onların hepsinin, suçun tümüne nispet edilişi de işte bu sebepten ötürüdür.

İbn Cerir et-Taberi ile müfessir  alimlerinden birçoğu  derler ki: ”Semud kavminden iki kadın vardı. Bunlardan biri,Mahya bin Züheyr bin el-Muhtar’ın kızı ”Saduk” idi. Bu kadın, soylu ve maddi gücü olan biriydi. Müslüman bir erkeğin nikahı altındaydı. Kocasından boşandı. Amcasının oğlu Masra’yı çağırdı ve ona; ”Salih’in devesini kesme” şartıyla kendisini ona sundu.Bu iki kadından diğerinin adı  ise ”Anize” idi. Bu da Guneym bin Miclez’in kızıydı. ”Ümmü Osman” adıyla küneyelenmişti. Bu kadın, kafir ve yaşlı birisiydi. Halkın liderlerinden biri olan Züab bin Amr’dan, kızları vardı. ”Dişi deveyi kesme” karşılığında dört kızından dilediğini kendisine vereceğini Kudar bin Salif’e teklif etti.

Bunun üzerine bu iki genç Hz Salih’in devesini boğazlama işini benimsediler. Kavimleri arasında bunun propagandasını yaptılar. Derken kendilerine yedi kişi daha katıldı.Böylece dokuz kişi oluverdiler.

Bunlar kabilenin geri kalan adamlarına giderek dişi deveyi kesme işini onlara güzelce propagandasını yaptılar.İnsanlar da bu propagandasına icabet ettiler ve onlara uyum gösterdiler.

Artık deveyi gözetlemeye başladılar. Deve, su içmekten geri dönünce pusuya yatmış olan Masra, arkadaşlarını teşvik etmek için deveye bir ok attı. Bu sırada kadınlar gelip deveyi öldürmeden geri durmama hususunda kabileye serzenişte bulundular.Onları buna teşvik etme hususunda yüzünde endişe oluşmuştu. Kudar bin Salif, onların en hızlısıydı. Deveye bir kılıç darbesi indirdi; dizini kırıp kemiğini ortaya çıkardı. Deve yere yıkıldı ve yüksek sesle böğürdü.Bu böğürüşüyle yavrusunu uyarıyordu. Sonra Kudar bin Salif, ikinci darbeyi hayvanın boynuna vurup kesti. Devenin yavrusu, onun karnından çıktı, geçit vermez yüksek bir dağa çıktı ve orada üç defa böğürdü…”

”Devenin yavrusu:

-‘Ey Rabbim! Annem nerede?’ demiş, sonra da bir kaya kovuğuna giderek orada kaybolmuş.

O yavrunun o caniler tarafından takip edilip boğazlandığını söyleyenler de olmuştur.

Yüce Allah konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

”Derken dişi deveyi boğazladılar ve Rablerinin buyruğundan dışarı çıktılar. ‘Ey Salih, dediler. Eğer sen gerçekten peygamberlerden isen, tehdit ettiğin azabı bize getir, bakalım!” (Araf 77)

Derken o deveyi kestiler. Bunun üzerine Salih dedi ki: ”Yurdunuzda üç gün daha yaşayın!” Bu, yalanlanamayacak olan kesin bir sözdür. (Hud 65)

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Selçuklu tarihi

Gazneli Mahmud, Selçuklu Sultanı Arslan Yabgu’yu neden öldürttü?

Mikail'in torunları Tuğrul ve Çağrı beyler bunları yaşarken, ailenin büyüğü Arslan Yabgu, yeğenlerinden bağımsız hareket ediyordu. Karahanlı hanedanı mensuplarının Maveraünnehr'deki...
İslam tarihi

Allah Resülü: ”En yakın olan akrabalarını uyar!” Ayet-i Kerime’si nazil olunca insanlara şöyle seslendi:

Buhari ve Müslim, Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: Allah Resülü: ''En yakın olan akrabalarını uyar!'' Ayet-i Kerime'si nazil olunca...
İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) – Gökten ateş yağsa kurtulacak kişiler:

Hz Muhammed (s.a.v) ''Gökyüzünden ateş yağsa namaz kılanlardan başka kimse o ateşten kurtulmazdı'' buyuruyor. (El Fethur Rabbani, Abdulkadir Geylani)
İslam tarihi

Hz Ömer’e -Ey Mü’minlerin Emiri! Kendi yakınında olanları görüyorsun, fakat uzakta olanları görmek için ne yaparsın? dediler. Hz Ömer şöyle buyurdu:

Bilginler ittifak etmişler ki, Hz Ömer'in idaresi gibi idare, ne kendisinden önce geçenlerde ve ne de kendisinden sonra gelenlerde olmuştur....
Moğol tarihi

Moğollar bir müezzine zorla ezan okuturlar ve Müslümanlar saklandıkları yerden çıkarlar ve…

Gene bir şehrin harabesi ortasında Moğollar bir müezzini minareye çıkıp ezan okumaya mecbur ettiler. Müthiş istilacıların gittiğini zanneden Müslümanlar saklandıkları...
Hun Tarihi

Attila Han’ın Çocukluğu

Roma diplomasisi, yabancılara karşı eski nüfuzunu koruyarak hükümdarlarını kendisine çekme arzusunu takip ediyordu. Propagandasını tamamlamak için de onlardan rehine almayı,...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Kıyamette hangi insanlar karınca büyüklüğünde olacak?

Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduğu rivayet edilir: ”Bize en sevimli ve kıyamet günü en yakın olanınız güzel ahlaklı olanınızdır. Buna karşılık...
Ünlülerden sözler

Sadi Şirazi Sözleri

İki kişi hasret çekerek; ah vah ederek ölüp gittiler. Biri: Malı olup yemeyen. Ötekisi de: İlmiyle amel etmeyen Şehvetten sakınmak,...
İslam tarihi

Ebrehe nasıl helak oldu? Ebrehe’nin büyük bir fili vardı. Onu daima askerinin önünde yürütür, onunla nereye giderse

Ebrehe'nin büyük bir fili vardı. Onu daima askerinin önünde yürütür, onunla nereye giderse muzaffer olup kazanacağına inanırdı. Tecrübesi o yolda...
İslam tarihi

Fakirler cennete zenginlerden kaç sene önce girecek?

''Ey fakir muhacirler topluluğu! Kıyamet günündeki bir nura kavuşacağınızdan dolayı sevininiz.Siz cennete zenginlerden yarım gün (dünya hesabıyla beş yüz sene)...
İslam tarihi

Ebu Cehil, Safa Tepesi’nin yanında, Resulullah’ın karşısına çıkıp O’na eziyet etmiş, küfretmiş ve dinini kötüleyerek hoşuna gitmeyen hareketlerde bulunmuştu. Ebu Cehil’in bu yaptıkları, Hz. Hamza’ya anlatıldı. Bunun üzerine Hz. Hamza,

Yunus b. Bükeyr, Muhammed b. İshak'ın şöyle dediğini rivayet eder: Bana, Eslem Kabilesi'nden hafızası sağlam bir adam şunu haber verdi:...
İslam tarihi

Allah Teala, Hz Adem ile Havva’yı yasak ağaçtan yedikleri için yanından nasıl uzaklaşırdı? Çünkü Adem azaba uğrayacağını sanmaktaydı. Başını önüne eğip: -‘Af, af!’ dedi. Allah da:

Hafız İbn Asakir, Mücahid'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: ''Adem ile Havva'yı kendi yakınından uzaklaştırmaları  için, Yüce Allah iki meleğe emir...
İslam tarihi

Meryem oğlu İsa peygamberin dilinden Tevhid anlatımı:

Hz İsa bin Meryem bebek iken konuştuğunu söyledikten sonra Yüce Allah onun lisanını açtığında ilk (önce); Allah'ı öyle bir övdü...
İslam tarihi

Yahudiler Hz Zekeriyya’yı saklandığı ağacın içinde testereyle kesip nasıl şehid etti?

Anlatıldığına göre Hz Zekeriyya bir gün Yahudilerden kaçar. Onlar da peşine düşerler. Peşindekiler ona yaklaştığında bir ağaç görür: ''Ey ağaç...
İslam tarihi

Allah Teala’nın Hz Musa’ya zenginlik ve fakirlik geldiğinde söylemesi istediği söz

Rivayete göre Allah Teala, Hz Musa'ya şöyle der: Dünya nimetlerini sana yönelmiş görürsen; ''Bu işlediğim günahın, peşin verilen cezasıdır'' de....
Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman devrinde yıllarca İstanbul ‘da kalan yazmış olduğu eserini en büyük Hıristiyan Hükümdarı II. Felip’e takdim eden İspanyol yazar Cristobol de Villalo’un, dönemin Osmanlı Topçuluğu hakkında:

Kanuni Sultan Süleyman devrinde yıllarca İstanbul 'da kalan yazmış olduğu eserini en büyük Hıristiyan Hükümdarı II. Felip'e takdim eden İspanyol...
Dünya tarihi

Yahudiler tahrif edilmiş Tevrat’taki bu beyin yakan iddialara inanıyor…

Kuran'da yahudilerin bazı peygamberlere inanıp bazılarına inanmadıkları belirtilmektedir. Yahudilere göre Malaki son peygamberdir, bu sebeple Yahya, İsa, Muhammed'in peygamberliklerini kabul...
Moğol tarihi

Cengiz Han’ın savaş dehası komutanı Sabatay (Subutay) Avrupa’yı neden istila etmekten vazgeçti? – Ancak Viyana’dan binlerce kilometre uzaktaki bir kişinin…

Rusya'yı ele geçiren Moğollar, 1242 yılında Avrupa kapılarındaydı. Bir Hristiyan ordusunu Polonya'da, diğerini Macaristan'da yok ettiler. Öncüleri Viyana ve Adriyatik...
Göktürk Tarihi

Doğu Göktürk Hakanı İşpara Kağan (581-587), 585 yılında Çin İmparatoruna gönderdiği bir mektupta:

Doğu Göktürk Hakanı İşpara Kağan (581-587), 585 yılında Çin İmparatoruna gönderdiği bir mektupta: -“Gökte nasıl tek bir Tanrı varsa;yeryüzünde de...
Türk tarihi

Türklerin Anavatanı neresidir?

Yafes'ten türediği düşünülen, beyaz ırka mensup olan ve Europid denilen grubun Turanid tipindeki brakisefal savaşçı Türk soyunun anavatanı; Altay Dağlarının...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Bosnalılar nasıl İslamlaştı, Türkleşti – İlber Ortaylı

Biliyorsunuz, onlar Hristiyanlığın Bogomillik mezhebine mensupturlar. Sonra zaman içerisinde...
x