Yahudilerin beklediği Kutsal Kan'ın taşıyıcısı kabul edilen Mesih'in özellikleri Tevrat'ta nasıl anlatılıyor? - Dtarihi
Dünya tarihiYahudilerin beklediği Kutsal Kan'ın taşıyıcısı kabul edilen Mesih'in özellikleri...

Yahudilerin beklediği Kutsal Kan’ın taşıyıcısı kabul edilen Mesih’in özellikleri Tevrat’ta nasıl anlatılıyor?

-

Öncelikle bir konuyu açıklığa kavuşturalım: Şövalyeler Eski Ahit’e inanırlar ancak Yeni Ahit’te sadece Yuhanna’ya göre İncil’i ve Vahiy bölümünü kabul ederler. Yuhanna’ya göre İncil’in aslında bir sır içerdiğini, ilk okunuşta anlaşıldığı gibi olmadığını iddia ederler.

Bu bilgi ışığında, efsaneye geri dönelim. Biliyorsunuz, Eski Ahit’in Yaratılış bölümü, evrenin, insanın ortaya çıkışını ve Hz Adem’ den itibaren olan soyları anlatır.

Eski Ahit’in Yaratılış bölümündeki bir cümle, bu efsane bağlamında çok önem kazanır. Buna göre:

”Tanrı oğullarının insan kızları ile evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde Nefiller vardı. Bunlar eski çağ kahramanları, zorba kişilerdi.”

Şimdi bu cümle Yaratılış bölümü içinde çok alakasız ve anlamsız görünmektedir. Ancak Eski Ahit içinde kabul edilmeyen kitaplardan Enok’un Kitabı’na baktığımızda bu konu hakkında çok geniş bilgi buluruz.

Bu bilgi ”gökyüzünden” gelen ”gözcü” meleklerin insan kızları ile evlendikleri ve onlara ”büyü” dahil birçok sanatı öğrettikleri şeklinde Enok’un Kitabı’nda yer almaktadır. Daha sonra bu ”melekler” Tanrı tarafından cezalandırılmış ve hapsedilmiştir. Batı’nın gizemci literatüründe bu melekler ”Düşmüş Melekler” diye anılmaktadır. Batı’da, Kraliçe Elizabeth’in ”büyücüsü” John Dee gibi, ”Enochian” büyü yaptığını öne süren kişiler de çıkmış, Düşmüş Melekler’le irtibatta olduğunu iddia eden önemli isimler olmuştur.

Bu inanç içinde, efsaneye kaynak teşkil eden nokta, bu pasajdan yola çıkarak, ilk zamanlardan beri bir ”tanrısal” ya da ”göksel” kanın belli bir soya karışmış olmasıdır; yani sözü geçen ve ”Tanrı oğulları” ile beraber olan ”insan kızları” bir soya kaynaklık etmişlerdir. Ve bu efsaneye göre, bu kanı taşıyan aile, Hz Davut Peygamber’in ailesidir ya da başka bir deyiş ile, Hz Davut, bu Kutsal Kan’ı taşıyan aileden gelmektedir.

Yine bu inanca göre gelmesi beklenen Mesih bu kanı taşıyan aileden, yani Hz Davut soyundan çıkacaktır.

Eski Ahit’in ”Sayılar” bölümünde de bu soya ve Mesih’e atıfta bulunulmaktadır:

”Yere kapanan, Tanrı’nın gözlerini açtığı kişi bildiriyor:

Yakup soyundan bir yıldız çıkacak

İsrail’den bir Asa (Önder) yükselecek

Moavlıların alınlarını, Set oğullarının başlarını ezecek 

Düşmanı olan Edom ele geçirilecek, evet Seir alınacak

Ama İsrail güçlenecek, Yakup soyundan gelen kişi önderlik edecek

Kentte sağ kalanları yok edecek.”

Bu bilgiler Eski Ahit’e dayansa da yıllar içerisinde üzerine eklene eklene geliştirilen bir efsane halini almış ve Ortaçağ’da dikkati çekecek bir noktaya ulaşmıştır.

İstanbul’un Gizli Tarihi

İslam tarihi

Hz Musa, Karun’u çağırıp ona: -Bunu yapmaya seni sevk eden şey nedir?’ diye sordu. Karun da:

Abdullah İbn Abbas ile Süddi'nin  (şöyle dedikleri) nakledilmiştir: ''Karun, fahişe bir kadına mal verip ona; insanların ileri gelen bir topluluğu...
İslam tarihi

Nefsine uyarak cehenneme giden adam

Anlatıldığına göre Ebu'l Hasen er-Razi, vefatından iki sene sonra babasını rüyasında görür. Üzerinde katrandan bir elbise vardır. Babasına: ''Babacığım, seni...
Dünya tarihi

Napolyon Kuran’ı nasıl kullandı?

''Kur'an'ın yalanlarla dolu olduğunu söyleyen Napolyon, Mısır'a ayak bastığından itibaren, halkın sempatisini çekmek için İslâm'ı kullanmaya çalışmıştır. Mısır halkına hitaben...
İslam tarihi

Ölüm alaca bir koç şeklinde Kıyamet günü getirilecek. Bir münadi şöyle seslenecek:

''Ölüm alaca bir koç şeklinde Kıyamet günü getirilecek. Bir münadi şöyle seslenecek: ''Ey Cennet ehli!'' Hemen hepsi ayağa kalkıp dikkatle...
Osmanlı tarihi

Yıldırım Bayezid, Timur mektuplaşmaları

Timur, Ankara Savaşı öncesinde Sultan Bayezid'e bir mektup göndererek kendisinin kudretinden kaçıp Osmanlı Devleti'ne sığınan Celayir sultanı Ahmet ile Karakoyunlu...
İslam tarihi

Yahudi Hahamlarının, Hristiyan Rahiplerinin ve Arap Kahinlerinin Peygamber (sav)’in gönderilmesinden bahsetmeleri

Muhammed b. İshak der ki: Hz Muhammed'in peygamber olarak gönderilme zamanı yaklaştığında Yahudi hahamları, Hristiyan rahipleri ve Arap kahinleri; Peygamber'in...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in bir oğlu vardı. Adı İbrahim… On dört-on altı aylık idi, vefat etti. Soyup yıkadılar, kefenlediler. Namazını kılıp kabrine koydular. O saatte iki melek ki adları…

Efendimiz'in bir oğlu vardı. Adı İbrahim... On dört-on altı aylık idi, vefat etti. Soyup yıkadılar, kefenlediler. Namazını kılıp kabrine koydular....
İslam tarihi

Huzeyfe (ra)’dan: [Allah Resülü (sav) buyurdular ki:] ”Deccalin yanında yeralanları ondan bile iyi bilirim: Onun yanında iki nehir akmaktadır. Biri görünürde…

Huzeyfe (ra)'dan: ''Deccalin yanında yeralanları ondan bile iyi bilirim: Onun yanında iki nehir akmaktadır. Biri görünürde bembeyaz sudur. İkincisi görünürde...
İslam tarihi

”Şam’da bulunduğum zaman, devrimizin en emin adamı Ebu Hanife olduğunu bana söylemişlerdi. Bunu doğrulamak için de şu olayı anlattılar:

Hakem ibni Hişam Es-Sakafi şöyle demiştir: ''Şam'da bulunduğum zaman, devrimizin en emin adamı Ebu Hanife olduğunu bana söylemişlerdi. Bunu doğrulamak...
Dünya tarihi

Roma İmparatorluğu Yahudileri dünyanın dört bir yanına nasıl sürdü?

Titus'un Kudüs işgali Yahudilere büyük zarar verse de yaptıklarından geri durmayacak, şehir huzur ararken daha büyük bir karmaşanın içine düşecektir....
İslam tarihi

Ebu Leheb, (Peygamber (sav)’e gidip) : Ey Muhammed! Abdülmuttalib cehennem ateşine girer mi? diye sordu. Peygamber (sav):

Hafız Ebu'l-Ferec İbnü'l Cevzi konuyla ilgili olarak şu rivayeti nakletmiştir: ''Ebu Talib ile Hatice beş gün ara ile vefat edince,...
İslam tarihi

Hz Musa’ nın cevap veremediği soru – Allah Teala Hz Musa’ya şöyle der: ”Ey Musa, benim için yaptığın bir amelin var mı?” Hz Musa:

Rivayete göre Allah Teala Hz Musa'ya şöyle der: ''Ey Musa, benim için yaptığın bir amelin var mı?'' Hz Musa: ''Ya...
İslam tarihi

Allahu Teala’nın Peygamberimize vermediği tek şey

Abdullah b. Habbab b. Eret (r.a), Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte Bedir savaşında bulunan babasından naklediyor: Babam tüm gece boyu sabaha...
İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) – Gökten ateş yağsa kurtulacak kişiler:

Hz Muhammed (s.a.v) ''Gökyüzünden ateş yağsa namaz kılanlardan başka kimse o ateşten kurtulmazdı'' buyuruyor. (El Fethur Rabbani, Abdulkadir Geylani)
İslam tarihi

Hz Musa, daha küçük çocuk iken Firavun’un sakalından tutup çekmişti. Bundan dolayı Firavun, onu öldürmek istedi. Derken Asiye, Hz Musa’nın öldürülmesinden korktu ve:

Denildi ki: Hz Musa dilinin üzerine koymuş olduğu ateş koru sebebiyle dilinde pelteklik oluşmuştu. Şöyle ki: Hz Musa, daha küçük...
Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah’ın küçükken asi ve inatçı bir yapısı vardı, hatta bir hikayeye göre Hasan Sabbah küçük yaşlardayken Şatt-ül-Arab nehri kıyısına babası ile birlikte gitmişlerdi. Hasan kumdan kale yapmaya çalışıyordu fakat…

Hasan daha küçükken asi ve inatçı bir yapısı vardı, hatta bir hikayeye göre Hasan Sabbah küçük yaşlardayken Şatt'ül-Arab nehri kıyısına...
İslam tarihi

Yine bir gün Hz Peygamber: ”Sahabelerim, size, cennet ehlinin en şereflisi kimdir söyleyeyim mi?” ”Buyur Ya Rasulallah” dediklerinde:

Yine bir gün Hz Peygamber: ''Sahabelerim, size, cennet ehlinin en şereflisi kimdir söyleyeyim mi?'' ''Buyur Ya Rasulallah'' dediklerinde: ''Ümmetimin alimleridir''...
İslam tarihi

(Bir gün) Hz. Lokman’a, daha önce onu tanıyan bir adam gelip kendisine: -‘Gördüğün şu mertebeye seni ulaştıran şey nedir?’ diye sordu. Lokman:

İbn Ebi Hatim dedi ki: ''Yüce Allah, (hikmetli davranışından) dolayı Lokman  el-Hekim'in mertebesini yüceltti. (Bir gün) Lokman'a, daha önce onu...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim kendi ağzından Piri Paşa’ya kardeşlerini neden öldürttüğünü açıklıyor…

Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi’ne çıkmadan önce Yeniçeri Ocağı’nı toplayıp Safeviler üzerine gidildiği zaman Çaldıran Seferi’ndeki itaatsizliklerini hatırlatarak onlara şöyle...
Osmanlı tarihi

4. Murad’ın çok kuvvetli bir insan olduğu söylenir. Hatta bir Yeniçeri onun yaşıyla alay edince sultan tek vuruşta onu kılıcıyla ikiye bölmüş denir. Doğru mudur?

4. Murad'ın çok kuvvetli bir insan olduğu söylenir. Hatta bir Yeniçeri onun yaşıyla alay edince sultan tek vuruşta onu kılıcıyla...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x